Wednesday, February 22, 2012

..¤Ã¤zÀÝgÉ
£ÀÀ£Àß ºÀÆ«£À PÀĸÀĪÀÄzÀ ¥ÀjªÀļÀ
UɼÉAiÀÄ
¨Ár ºÉÆÃzÀ VqÀªÀ aUÀÄj¸ÀĪÉAiÀiÁ
ºÀ¼ÉAiÀÄ £É£À¥ÀÄUÀ¼À°
ºÉƸÀ D¸ÉAiÀÄ aUÀÄj£À°
§gÀĪÉAiÀiÁ eÉÆvÉUÉ
PÉÆ£ÉvÀ£ÀPÀ
¸ÀÄAzÀgÀ UɼÉAiÀĤVAvÀ
fêÀ£À ¸ÀÄAzÀgÀ UÉƽ¸ÀĪÀ UɼÉAiÀÄ PÀ£À¸ÀÄ £ÀAzÀÄ
¤£Àß PÀtÂÚ£À° PÁtÄªÉ £Á CªÀÄÈvÀzÀ ©AzÀÄ
¤£Àß PÀtÚ°è PÀuÁÚV EgÀĪÉ
F ºÀÈzÀAiÀÄ EgÀĪÀ vÀ£ÀPÀ
£À¤ßà fêÀ£À zÉÆÃtÂAiÀÄ £ÀqɸÀĪÉAiÀiÁ
£Á«PÀ£ÁV §zÀÄPÀ ¸ÁUÀgÀ zÁn¸ÀĪÉAiÀiÁ?
¤Ã AiÀiÁgÉAzÀÄ UÉÆwÛ®è £À£ÀUÉ
DzÀgÉ ¥ÀÄlÖ PÀ£À¸ÀÄ EzÉ ªÀÄ£ÀzÀ M¼ÀUÉ
AiÀiÁªÁUÀ¯ÉÆà §gÀĪÀ UɼÉAiÀÄ£À §UÉUÉ PÀ£À¸ÀÄ £ÉÃAiÀÄÝ
ºÀÄqÀÄV
§AzÉà §gÀÄvÁÛ£É £À£Àß ¤jÃPÉëAiÀÄ
£Á£ÀAzÀÄPÉÆAqÀAvÉNo comments:

Post a Comment