Wednesday, February 22, 2012

..¤Ã¤zÀÝgÉ
£ÀÀ£Àß ºÀÆ«£À PÀĸÀĪÀÄzÀ ¥ÀjªÀļÀ
UɼÉAiÀÄ
¨Ár ºÉÆÃzÀ VqÀªÀ aUÀÄj¸ÀĪÉAiÀiÁ
ºÀ¼ÉAiÀÄ £É£À¥ÀÄUÀ¼À°
ºÉƸÀ D¸ÉAiÀÄ aUÀÄj£À°
§gÀĪÉAiÀiÁ eÉÆvÉUÉ
PÉÆ£ÉvÀ£ÀPÀ
¸ÀÄAzÀgÀ UɼÉAiÀĤVAvÀ
fêÀ£À ¸ÀÄAzÀgÀ UÉƽ¸ÀĪÀ UɼÉAiÀÄ PÀ£À¸ÀÄ £ÀAzÀÄ
¤£Àß PÀtÂÚ£À° PÁtÄªÉ £Á CªÀÄÈvÀzÀ ©AzÀÄ
¤£Àß PÀtÚ°è PÀuÁÚV EgÀĪÉ
F ºÀÈzÀAiÀÄ EgÀĪÀ vÀ£ÀPÀ
£À¤ßà fêÀ£À zÉÆÃtÂAiÀÄ £ÀqɸÀĪÉAiÀiÁ
£Á«PÀ£ÁV §zÀÄPÀ ¸ÁUÀgÀ zÁn¸ÀĪÉAiÀiÁ?
¤Ã AiÀiÁgÉAzÀÄ UÉÆwÛ®è £À£ÀUÉ
DzÀgÉ ¥ÀÄlÖ PÀ£À¸ÀÄ EzÉ ªÀÄ£ÀzÀ M¼ÀUÉ
AiÀiÁªÁUÀ¯ÉÆà §gÀĪÀ UɼÉAiÀÄ£À §UÉUÉ PÀ£À¸ÀÄ £ÉÃAiÀÄÝ
ºÀÄqÀÄV
§AzÉà §gÀÄvÁÛ£É £À£Àß ¤jÃPÉëAiÀÄ
£Á£ÀAzÀÄPÉÆAqÀAvÉThursday, February 09, 2012

ಬದುಕುವೆ ನಿನ್ನ ನಗುವಿನಲ್ಲಿ

ನಿನ್ನ ನಗುವಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ
ನನ್ನೀ ಬದುಕು
ನಿನ್ನ ಕಿರುನಗುವಿನೊಂದಿಗೇ  ಬದುಕುವೆ..
ನಾನೂ ನಗುತ್ತ
ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತ
ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಿಂಬವ ತೆಗೆದು
ಬದುಕುವೆ ಕಣ್ಣ ನೋಡುತ್ತ
ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರುವರೆಗೂ.....
ಬಂಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ 
ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ
ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತಿನಲಿ...
ಸುಂದರ ಜೀವನದತ್ತ
ಒಲುಮೆಯ ಸೌಧದಲಿ.................


Friday, February 03, 2012


           ¹Ã-jAiÀÄ¯ï ¸ÉÆÖÃj
CAiÉÆå M¯É ªÉÄðlÖ ºÁ®Ä ¹ÃzÀÄ ºÉÆÃAiÀÄÄÛ. C£Àß £ÉÆÃrzÉæ UÀAf DV©nÖzÉ. JAzÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ DAn PÀÆUÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÀªÀÄUÉ £ÀUÀÄ §AvÀÄ. KPÀAzÉæ D ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ ¥Àæw¢ªÀ¸ÀªÀÇ PÉüÁÛ E¢é. EzÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÉÆAzÉ C®èzÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀxÉÀAiÀiÁVvÀÄÛ. ¤dªÁVAiÀÄÆ ºË¢æ. F zsÁgÀªÁ» £ÉÆÃqÁÛ EzÉæ F ¯ÉÆÃPÀ£Éà ªÀÄgÉvÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛAvÉ .
         AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀ¯ïØð PÀ¥sï EgÀ° , ©¹©¹ ¸ÀÄ¢Ý §A¢gÀ° , D ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV ¹ÃjAiÀÄ¯ï £ÉÆÃqÀ¯Éà ¨ÉÃPÀÄ. zsÁgÀªÁ» eÉÆvÉ vÁªÀÇ C¼ÁÛ, PÉlÖ ¥ÁvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, M¼ÉîAiÀÄ ¥ÁvÀæUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄUÉ ºÉÆð¹PÉƼÀÄîvÁÛ, D zsÁgÀªÁ» ªÀtð£ÉAiÉÆÃ,, CzÀÄ ªÀÄÄVzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÆ ªÀÄÄVAiÀÄzÀÄ CzÀgÀ PÀxÉ. CªÀgÀzÉà C©ügÀÄaAiÀÄ E£ÉÆߧâgÀÄ ¹PÀÌgÀAvÀÆ ªÀÄÄVzÉà ºÉÆìÄvÀÄ CªÀj§âgÉà ¸ÉÃj E£ÉÆßAzÀÄ zsÁgÀªÁ» ªÀiÁqÁÛgÉãÉÆà JAzɤ¸ÀÄvÀÛzÉ.

  CfÓAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ºÉüÉÆÃzÀÄ £ÀªÀiï PÁ®zÀ°è EzɯÁè EgÀ°®è.£ÀªÀÄUÉ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä EµÁÖ£ÀÆ E¯Áè.J¯ÉÆèà ¸Àé®à mÉʪÀiï ¥Á¸ï UÉ £ÉÆÃrÛë JAzÀÄ ºÉüÁÛ£É ¹ÃvÉ zsÁgÀªÁ» CzÀÄ EzÀÄ CAvÁ Erà ¢£À £ÉÆÃqÁÛ¼É.

   ªÀÄzsÀåzÀ°è K£ÁzÀÄæ PÀgÀAmï ºÉÆÃzÀgÀAvÀÆ ªÀÄÄVzÉà ºÉÆÃAiÀÄÄÛ.D PÀgÀAmï UÉ K£ÁzÀÄæ Q« E¢ÝzÉæ EªÀgÀ ¨ÉÊUÀļÀ PÉý ¸ÀĸÉÊqï ªÀiÁqÉÆÌérÛvÉÛãÉÆÃ.CqÀÄUÉUÉ PÀgÀAmï E¯ÉÝà EzÀÄæ ¥ÀgÀªÁV®è. DzÀgÉ ¹ÃjAiÀįï UÉ ªÀiÁvÀæ EgÀ¯ÉèÉÃPÀÄ C£ÀÄßvÁÛgÉ PÉ®ªÀgÀÄ.  zsÁgÀªÁ» £ÉÆÃqÉÆà mÉʪÀiï £À°è £ÉAlgÉãÁzÀÄæ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀgÉ CªÀgÀ PÀıÀ¯ÉÆÃ¥Àj, HmÉÆÃ¥ÀZÁgÀ zsÁgÀªÁ» ªÀÄÄVzÀ §½PÀªÀµÉÖ. CµÀÄÖ ºÉÆvÀÄÛ CªÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀĪÀÄä£É PÀĽvÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÀAvÀgÀ D ¹ÃjAiÀÄ¯ï £À°è §gÀĪÀ M§â¼ÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼À vÀgÀºÀ EzÁÝ¼É JAzÀÄ ¹ÃjAiÀÄ¯ï £À §UÉΠ £ÉAlgÀ ºÀwÛgÀ NjAiÀÄAmÉñÀ£ï.

ªÀÄ£ÉAiÉįÁè ¸Àé®à ¸ÉʯÉAmï DVgÉÆà ºÉÆvÀÛAzÉæ zsÁgÀªÁ» §gÉÆà ºÉÆvÀÄÛ.CªÀgÀ£ÀÄß ©lÄÖ ¨ÉÃgÉAiÀiÁgÀÆ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ºÁV®è.E£ÀÄß AiÀiÁgÁzÀÄæ ZÁ£É¯ï ZÉÃAeï ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀæAvÀÄ CªÀgÀzÀÄ PÀvÉAiÉÄ®è fêÀ£À.
     Erà ¢£À PÉ®¸À ªÀiÁr ¸ÀĸÁÛVgÉÆÃjUÉ F zsÁgÀªÁ» MAzÀÄ UɼÀwAiÉÄà ¸Àj.¥Àæw¢£ÀªÀÇ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¤jÃQë¸ÀÄvÁÛ, »A¢£À ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄ®PÀÄ ºÁPÀÄvÁÛ EgÉÆÃjUÉ UÉÆvÀÄÛ D zsÁgÀªÁ»AiÀÄ ¸À«gÀÄa K£ÉAzÀÄ.